فرم 13 برگی متقاضیان آزمون 98

متقاضیان گرامی؛ مبلغ 1,500,000 ریال بحساب شماره 0218734841004 سیبای بانک ملی شورای عالی کارشناسان رسمی واریز و اصل فیش را به همراه مدارک تحویل کانون نمائید تکمیل فرم پیوست (فرم 13 برگی) در پایین صفحه پیوست است فرم ها تکمیل شده ارسال گردد به هیچ عنوان فرم ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد تحویل مدارک فقط در روز پنجشنبه 29 آبان و یکشنبه و سه شنبه دوم آذر رو چهارم آذر متقاضیان شهرستانی می توانند مدارک را بوسیله پست به آدرس : سنندج-بلوار شبلی، روبروی قرارگاه شهرامفر- خیابان شاهد 5، کدپستی 6619753911 کانون کارشناسان رسمی دادگستری ارسال نمائید.


فرم 13 برگی

اقدام کننده: رویا صیدیمرادی