بخشنامه تمدید پروانه

از اول آبان ماه بخشنامه تمدید پروانه توسط سیستم الکترونیک قضائی انجام می پذیرد