اولین مراسم تحلیف متقاضیان 95

مراسم تحلیف 16 نفر از کارآموزان متقاضیان سال 1395 با حضور جناب آقای مترقب رئیس محترم دادگستری کل استان کردستان جناب آقای رحیمی ریاست محترم حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان کردستان جناب آقای فلاحی سرپرست محترم معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان کردستان جناب آقای لسانی سرپرست محترم محاکم عمومی و انقلاب شهرستان سنندج جناب آقای صادقی سرپرست محترم معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان کردستان جناب آقای صادقی مدیر محترم روابط عمومی دادگستری کل استان کردستان اعضاء محترم هیئت مدیره و بازرس کانون کارشناسان رسمی دادگستری دادستان محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کردستان