...

رحمن آز

عضواصلی و رئیس هیات مدیره
...

عمر کریمی پور

عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره
...

محمد لقمان حیدری

عضو اصلی و مسئول امور مالی
...

محمد حمزه زاده

عضو اصلی و دبیرجلسه کانون
...

زاهد نسایی

عضو اصلی هیئت مدیره
...

قدرت اله سیف پناهی

عضو علی البدل اول هیئت مدیره
...

سعداله سنگینی

عضو علی البدل دوم هیئت مدیره
...

علی رستمی

دادستان انتظامی
...

فواد زندی

بازرس اصلی هیئت مدیره
...

محمد حاجی ویسه

بازرس دوم هیئت مدیره
...

مجید شاه اویسی

بازرس علی البدل هیئت مدیره