لیست کمیته های تخصصی


گروه کشاورزی و منابع طبیعی(گروه 9: کشاورزی و منابع طبیعی)

اعضا

نتیجه جستجو : 3 نفر
...

اسمعیل احمدی

رشته : کشاورزی و منابع طبیعی

...

رسول امینی

رشته : کشاورزی و منابع طبیعی

...

محمد کاکه محمودی

رشته : کشاورزی و منابع طبیعی

گروه راه و ساختمان و نقشه برداری(گروه 6: راه و ساختمان و نقشه برداری)

اعضا

نتیجه جستجو : 0 نفر