لیست کارشناسان


نام
نام خانوادگی
گروه
رشته

نتیجه جستجو : 30 نفر
...

محمدظاهر صالحی

رشته : برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

...

محمدکریم خورده بینان

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

یوسف وثوقی

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

بهزاد عمورضائی

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

رضا سیمای

رشته : برق، الکترونیک و مخابرات

...

واحد رزمان

رشته : برق، الکترونیک و مخابرات

...

عطااله جویا

رشته : برق، الکترونیک و مخابرات

...

بهرام ثنایی

رشته : برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

...

زاهد احمدی

رشته : الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی

...

محمدغریب سمیعی

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

پدرام گروهی

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

صلاح پویا

رشته : برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

...

حامد رشیدی

رشته : برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

...

طالب ویسی

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

محمدرسول ملکی

رشته : برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

...

محمدسعید سلطانی

رشته : برق، الکترونیک و مخابرات

...

محمد ساعدی

رشته : کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات

...

آرمان رخشان

رشته : برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

...

رضا ذره بین

رشته : کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات

...

علیرضا علی نژاد

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

جمال صارمی

رشته : کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات

...

هوشمند نگهدار

رشته : برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

...

جهان بین وکیلی

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

بختیار حسین زاده

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

اسداله صادقی

رشته : صنایع گاز و گازرسانی

...

بختیار عطار

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

سیدوریا قریشی

رشته : برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

...

محمد قدیمی

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

سهراب محمدی

رشته : تاسیسات ساختمانی

...

محمد شرینی

رشته : کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات