لیست کارشناسان


نام
نام خانوادگی
گروه
رشته

نتیجه جستجو : 14 نفر
...

فاتح عزت پور

رشته : تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت

...

یاسر گنجی

رشته : امور ورزشی

...

خبات رحیمی ملکشان

رشته : امور ورزشی

...

نادر معزی

رشته : امور ورزشی

...

شهلا قادری

رشته : تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی

...

خبات محمدی بلبان آباد

رشته : امور ورزشی

...

شاهو احمدیان

رشته : طراحی و گرافیک

...

سیاوش مشیروزیری

رشته : امور ورزشی

...

محمدکاظم عظمی

رشته : امور ورزشی

...

طه رزم آرا

رشته : امور ورزشی

...

فرزاد صیدی

رشته : تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت

...

فرهاد محمدی

رشته : تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت

...

فواد احمدپناه

رشته : تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت

...

حبیب اله شکراللهی

رشته : تشخیص اصالت خط، امضا و اثرانگشت