سمینار بررسی چالشهای مسکن در کشور و ارائه راه حل های راهبردی

اقدام کننده: رویا صیدیمرادی