قوانین ساخت مهر و سربرگ

جهت متحدالشکل بودن مهر و سربرگ ها بایستی کارشناسان از قوانین فوق پیروی نمایند.


اقدام کننده: رویا صیدیمرادی