استفاده از سامانه 2020 و تعریف امضاء دیجیتال

کارشناسان محترم، به اطلاع می رساند با توجه به شروع کار سامانه 2020 و تأکید شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر ارجاع کار و ارسال گزارشات صرفاً از طریق این سامانه، منبعد ارجاع امور کارشناسی کانون در بستر سامانه 2020 انجام خواهد شد، لذا شایسته است با ورود به سامانه مذکور به آدرس https://2020kanoon.ir کارهای ارجاعی را مشاهده و مراحل سامانه را تا زمان اتمام کار دنبال نمایید. ضمناً برای ارسال گزارشات ضرورت دارد با ورود به سامانه سجل به آدرس https://sejel.2020kanoon.ir نسبت به ثبت نام و احراز هویت با رعایت ضوابط اقدام فرمایید.


دانلود آموزش سامانه 2020 برای کارشناسان

دانلود و مشاهده آموزش ثبت نام در سامانه سجل (تعریف امضای دیجیتال)