صندوق وام ضروری

شرایط عضویت در صندوق وام ضروری کانون مدارک خود را تحویل خانم رحیمی یا آقای برخورداری فرمائید. همکاران شهرستانی میتوانند مدارک را از طریق ایتا شماره 09108081184 ارسال نمایند. اقدام کننده: رویا صیدیمرادی


جهت دانلود روی گزینه های ذیل کلیک فرمائید:

فرم درخواست عضویت صندوق وام- نسخه تایپی

فرم درخواست عضویت صندوق- نسخه چاپی

شرایط عضویت در صندوق