درخواست ارتقاء حوزه فعالیت به کل استان کردستان

شرایط طبق ضوابط ذیل امکان پذیر می باشد. اقدام کننده: صیدیمرادی


نظام نامه حوزه فعالیت جغرافیایی خدمات کارشناسی.