سمینار یکروزه

سمینار آموزشی باعنوان تفسیر و تشریح مواد منتخب شرایط عمومی پیمان قراردادهای پیمانکاری و مهندسان مشاور با حضور آقای دکتر پرچمی جلال عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در تاریخ 1402/10/07 در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان