انتخابات هیئت رئیسه گروه ها

اقدام کننده: رویا صیدیمرادی


لینک ورود به انتخابات گروه 6 راه و ساختمان و نقشه برداری:

https://vote.kuknos.ir/kord12rah/introduction

لینک ورود به انتخابات گروه4 امور مالی:

https://vote.kuknos.ir/kord12mal/introduction

لینک ورود به انتخابات گروه 7 صنعت و فن:

https://vote.kuknos.ir/kord12san/introduction

لینک ورود به انتخابات گروه 9 کشاورزی و منابع طبیعی:

https://vote.kuknos.ir/kord12man/introduction