نظام نامه انتخابات هیئت رئیسه گروه های کارشناسی

نظام نامه مربوط به انتخابات هیئت رئیسه گروه های کارشناسی


نظام نامه انتخابات هیئت رئیسه گروه های کارشناسی (PDF)